031 010 272KONTAKT
0item(s)

V nakupni košari ni artiklov.

Product was successfully added to your shopping cart.

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradnih igrah


VELJAJO ZA:
-    spletno trgovino ENAKUP (http://www.enakup.si) – podjetja SOLITUS PLUS, Matjaž Lenhart s.p., računalniške storitve in svetovanje, v nadaljevanju spletna trgovina,
-    internetno socialno omrežje Facebook - profil spletne trgovine ENAKUP (podjetja SOLITUS PLUS, Matjaž Lenhart s.p., računalniške storitve in svetovanje), v nadaljevanju profil.

SPLOŠNE DOLOčBE
1.    člen
Organizator nagradne igre: podjetje SOLITUS PLUS, Matjaž Lenhart s.p., računalniške storitve in svetovanje, Hrastje 37, 2341 Limbuš (v nadaljevanju organizator).
Organizator izvede nagradno igro (na spletni trgovini www.enakup.si) in nagradno žrebanje ter zagotovi nagrado/-e.

POGOJI SODELOVANJA
2.    člen
2.1    V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.  V primeru da je izžrebana oseba mladoletna, je žreb neveljaven, zato se žrebanje ponovi tolikokrat, da se izžreba polnoletno osebo.
2.2    V nagradni igri lahko sodelujejo registrirani uporabniki spletne trgovine, razen če besedilo posamezne nagradne igre ne zahteva drugače. Registracija, prijava in uporaba spletne trgovine je brezplačna.
2.3    Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom v spletni trgovini.
2.4    Vse nastale stroške sodelovanja v nagradni igri udeleženci nagradne igre krijejo sami (med drugim - na primer: strošek prenosa podatkov z interneta; strošek povezave z internetom; strošek porabe električne energije…).
2.5    Sodelovanje v nagradni igri ni dovoljeno zaposlenim podjetja SOLITUS PLUS, Matjaž Lenhart s.p., računalniške storitve in svetovanje in njihovim ožjim družinskim članom.

POTEK NAGRADNE IGRE
3.    člen
Več informacij, predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni trgovini.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
4.    člen
4.1    Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni trgovini.
4.2    če udeleženec sodeluje v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni trgovini (zraven pogojev nagradne igre pa tudi splošne pogoje poslovanja). V primeru, da udeleženec navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke (elektronskega naslova oziroma podatke iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu v nagradni igri zavrne sodelovanje ali ga iz nje izključi.

če organizator ugotovi, da udeleženec: ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji (in pogoji objavljenimi na spletni trgovini) ali jih ni izpolnil pravočasno; ali da je prijava na kakršenkoli način neustrezna, udeleženec izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi ali bo nagrada podarjena komu drugemu ali ne.

4.3    Izžrebanec oziroma nagrajenec s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k (morebitnemu) sodelovanju z organizatorjem - fotografiranje, podaja izjave nagrajenca/izžrebanca za potrebe oglaševanja oziroma objave fotografij, izjav v vseh medijih (spletnih straneh, spletnih trgovinah, Facebook profilih, tiskanih medijih, itd.) organizatorja nagradne igre, brez pravice do nadomestila oz. plačila. Odpoveduje se tudi pravici nasprotovati, pregledovati, odobriti gradivo na kakršen koli način (izbira, uporaba, izgled gradiva je uredniška/ organizatorjeva odločitev).

NAGRADE
5.    člen
5.1    Posamezni udeleženec lahko prejme le eno nagrado. če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
5.2    Na spletni trgovini (kjer nagradna igra poteka) je/so v besedilu razpisa nagradne igre predstavljene vrsta/-e in opis/-i nagrad/-e.
5.3    Nagrade niso izplačljive v gotovini, prenosljive na tretje osebe ali zamenljive za drugo vrsto nagrade.

ŽREBANJE NAGRAD
6.    člen
6.1    Komisijo, ki skrbi za izvedbo, organizacijo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev, sestavljajo predstavniki organizatorja.
6.2    Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, ki je določen v opisu nagradne igre na spletni trgovini, vendar najkasneje v 10-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Hrastje 37, 2341 Limbuš).

OBVEŠčANJE NAGRAJENCEV
7.    člen
7.1    Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov (ki ga je ob začetku nagradne igre posredoval na spletni trgovini).
7.2    S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga (v primeru da je bil izžreban) organizator kot nagrajenca (tudi ime in priimek) objavi na spletni trgovini.
7.3    Seznam nagrajencev bo najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad objavljen na spletni trgovini. Objavljena bosta ime in priimek nagrajenca.
7.4    Pritožba na rezultate nagradne igre ni možna, saj so le-ti dokončni.

PREVZEM NAGRAD
8.    člen
8.1    Do prevzema nagrade je udeleženec kot nagrajenec upravičen, če ga o nagradi v navedenem roku obvesti organizator.
8.2    Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine odvede in obračuna organizator nagrade igre.
8.3    Ob pisnem pozivu organizatorja mora nagrajenec za prevzem nagrade predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Kontaktno telefonsko številko nagrajenec sporoči za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade.
če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži podatkov, izgubi pravico do nagrade (brez pravice do kakšnega koli nadomestila).
8.4    Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (8.3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade (nagrado organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec).

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9.    člen
9.1    Organizator SOLITUS PLUS, Matjaž Lenhart s.p., računalniške storitve in svetovanje kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre. Zavezuje se, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno, jih varoval in obdeloval z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
9.2    Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre, osebnih podatkov udeležencev, ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe celostne izvedbe nagradne igre.
9.3    Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh/ spletnih trgovinah, do katerih vodijo določene povezave na spletni trgovini, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
9.4    Udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev ter namen njihove obdelave, shranjevanja, zbiranja in uporabe: ime in priimek, naslov in kraj bivanja (identifikacija nagrajenca, za potrebe žrebanja, obveščanje o nagradah in obveščanje o načinu prevzema nagrad, za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji); elektronski naslov (za potrebe sodelovanja, žrebanja, posredovanja pisnih pozivov organizatorja (po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade); kontaktna telefonska številka ali GSM številka (za potrebe obveščanja – v primeru težav z dostavo nagrade); davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).
9.5    Vsak posamezni udeleženec ima v času upravljanja osebnih podatkov možnost vpogleda, kopiranja, dopolnitve, blokiranja, prepisa, popravka in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
9.6    Podatke hranimo v računalniški obliki, po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, pa se podatki izbrišejo.
9.7    Uporabniki podatkov so predstavniki podjetja SOLITUS PLUS, Matjaž Lenhart s.p., računalniške storitve in svetovanje (organizatorja) – spletna trgovina ENAKUP.
9.8    S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu organizator lahko pošilja brezplačna splošna obvestila, ki so vezana na nagradno igro, prek elektronske pošte ali telefonske številke, iz 3. odstavka 8. člena teh pogojev, do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONčNE IN PREHODNE DOLOčBE
10.    člen
10.1    Udeleženci nagradne igre hkrati s temi Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook-a. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook-a s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu. Facebook na noben način ni sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja (nagradne igre ne podpira ali upravlja oziroma z njo nikakor ni povezan).

10.2    Organizator si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki komercialne ali tehnične narave ali vzroki na strani javnosti.
10.3    Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma poteka nagradne igre, v primeru, da je število popolnih prijav manjše od ciljnega števila udeležencev. Ciljno število udeležencev v posamezni nagradni igri znaša 100 popolnih prijav (sodelujočih).
10.4    O vseh novostih in spremembah nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni trgovini.
10.5    Za več informacij o nagradni igri oziroma vaših osebnih podatkih pišite na elektronski naslov: info@enakup.si

ENAKUP.si